Publisert
3.6.2024

Samdriftsmodellens betydning

Artistfellesskapet er til for å gjøre livet enklere og tryggere for personer som driver for seg selv, slik at man får goder og rettigheter på nivå med ordinære arbeidstakere.

Samdriftsmodellens betydning

For de ansatte fremstår Employ-modellen utelukkende som positiv.

Employ er så opptatt av trygghet og sikkerhet for selvstendig næringsdrivende, at de fikk Advokatkontoret Shjødt AS til å se gjennom modellen som ligger til grunn for Artistfellesskapet


Og siden Artistfellesskapet er en del av Employ-modellen, viderebringer vi artikkelen de skrev om dette her:


For de fleste ansatte i Employ er det ikke et alternativ med ansettelse i et stort selskap eller hos en kunde/oppdragsgiver. For de fleste er alternativet å ha eget enkeltpersonsforetak eller AS med seg selv som ansatt, eventuelt flere midlertidige ansettelser hos ulike kunder/oppdragsgivere. 

Som ansatt i Employ slipper man en del administrative oppgaver man ellers ville hatt i et enkeltpersonforetak eller ved ansettelse i eget aksjeselskap. Er man ansatt i Employ får man arbeidstakerrettigheter som:

  • Yrkesskadeforsikring og andre forsikringsordninger
  • Sykepenger fra første dag
  • Dagpenger
  • Dagpenger ved permittering
  • Innskuddspensjon
  • Skattlegging av lønn i stedet for beregning av forskuddsskatt
Employ har ikke noe selvstendig mål om å holde på arbeidstakerne sine, slik som de fleste arbeidsgivere gjerne har. Hvis en ansatt heller ønsker å bli ansatt hos en kunde eller oppdragsgiver, støtter vi dette.

Vi tar ansvaret vårt på alvor, slik at ansatte skal slippe å bekymre seg.

Employ er dermed arbeidsgiveren for de som mangler en arbeidsgiver. Ansatte i Employ får en fast personalansvarlig som man kan kontakte hvis noe skulle skje.
Dette er et ansvar vi tar på alvor og de som velger å bli en del av samdriften vår som ansatt, skal være trygge og sikre på at Employ-modellen er robust.

Samtidig må vi være åpne og tydelige overfor alle kunder og oppdragsgivere som ønsker å inngå avtaler med våre ansatte for ulike typer oppdrag, om hva Employ er, hvilke holdninger vi har og hvilket ansvar og risiko de har som kunde/oppdragsgiver.

I den forbindelse kontaktet vi arbeidsrettsadvokatene i Schjødt og ba om en gjennomgang av Employ-modellen. 

Employ er mest opptatt av de ansatte, og det var herlig å se rapporten fra Schjødt når den kom:

For de ansatte fremstår Employ-modellen utelukkende som positiv.

Vi har ikke identifisert noe som medfører betydelig arbeidsrettslig risiko for Employ eller de ansatte i Employ ved å organisere slik som i dag.

"Arbeidstakerne har fast ansettelse i Employ. De har stor grad av selvstendighet i hvilke oppdrag de påtar seg og dermed også på hvor høy lønn de vil få utbetalt. De er dekket på samme måte som andre arbeidstakere med hensyn til forsikring, pensjon osv. I tillegg til arbeidsavtalen mellom arbeidstakeren og Employ er arbeidstakeren beskyttet av reglene i arbeidsmiljøloven. 

Det kan oppstå en problemstilling om hvorvidt den ansatte i realiteten er ansatt hos oppdragsgiver, men det avgjørende her er utformingen og realiteten bak oppdragsavtalen. Så lenge det er reelle entrepriseavtaler som inngås med oppdragsgiverne er det også klart at ansettelsesforholdet til den ansatte er hos Employ. Skulle avtalene likevel bli omklassifisert som ulovlige innleieavtaler vil ikke dette slå negativt ut for den ansatte. De har uansett en ansettelsesavtale med Employ, men kan da, hvis de selv ønsker det, kreve fast ansettelse hos oppdragsgiver."

For de ansatte fremstår Employ-modellen utelukkende som positiv.

"Mange får betydelig tryggere og mer forutsigbare rammer gjennom å være ansatt i Employ enn de ville hatt gjennom enkeltpersonforetak eller et eget aksjeselskap. Arbeidstakers rettigheter svekkes heller ikke avhengig av om kontraktene inngått med oppdragsgiver klassifiseres som entreprisekontrakter eller innleiekontrakter."

Hva betyr Employ-modellen for rettighetene til ansatte i Employ?

Er man ansatt i Employ i stedet for å drive eget enkeltpersonsforetak eller AS, er rettighetene godt ivaretatt. Dersom man som ansatt i Employ har inngått en avtale med en kunde/oppdragsgiver, og dette viser seg å i realiteten skulle være en arbeidsavtale, kan man kreve å bli ansatt hos kunden/oppdragsgiver hvis det er det man vil.

Samtidig må man som ansatt i Employ også være bevisst på hvilke avtaler man inngår. En viktig del av at Employ-modellen skal være robust, er at vi inngår oppdragsavtaler og ikke holder på med ulovlig utleie av oss selv som ansatte. Men man er ikke alene om å passe på dette.

Employ gir veiledning til ansatte, og har maler for oppdragsavtaler som gir trygghet.

Hva betyr Employ-modellen for oppdragsgivere?

I gjennomgangen fra Schjødt har de beskrevet at det viktigste for oppdragsgiver er utformingen av oppdragsavtalen, og gjennomføringen av denne avtalen.

"Dersom oppdragene i realiteten er å anse som ulovlig innleie fra bemanningsforetak kan oppdragsgiver risikere at den ansatte i Employ vil kreve ansettelse hos oppdragsgiver. Oppdragsgiver kan også risikere erstatningskrav fra den innleide arbeidstaker.

Oppdragsgiver har imidlertid stor grad av innflytelse på hvordan avtalen utformes og gjennomføres og kan sørge for at både avtalen og etterlevelsen av avtalen er å regne som entreprisekontrakt og på den måten redusere egen risiko."

For våre oppdragsgivere betyr dette at de fortsatt må gjøre gode vurderinger knyttet til om oppdraget de ønsker å få løst, kan løses ved å inngå en oppdragsavtale eller om de egentlig burde ansette noen hos seg selv.

Når det er greit å jobbe sammen gjennom en oppdragsavtale, er fordelen at Employ sin mal for oppdragsavtaler er kvalitetssjekket av Schjødt.

Dersom endringer i oppdragsavtalen eller realitetene gjør at oppdraget skulle være et arbeidsforhold, er oppdragsgiveren trygg på at Employ har betalt inn arbeidsgiveravgift, skatt, feriepenger og pensjon som arbeidsgiver, og risikoen deres knyttet til solidaransvar er redusert. 

Hva betyr Employ-modellen for Employ som selskap?

Employ er eid av de ansatte, og vi tar ansvaret vårt på alvor.

Vi er opptatt av at de som velger å gå fra eget enkeltpersonsforetak eller eget AS, til å være ansatt i Employ, har det trygt og at rettighetene er godt ivaretatt.

Det betyr at vi er bevisst det ansvaret vi har blant annet når vi ansetter nye selvstendige. Når vi gjør det, er vi opptatt av å stille spørsmål som gjør at vi kan si ifra i tilfeller hvor man heller burde være ansatt direkte hos noen andre enn Employ, og dette gir de beste rettighetene og mulighetene. Vi skal også være flinke på å veilede våre ansatte i hvordan man inngår og håndterer oppdragsavtaler som legger til rette for den friheten man ønsker seg og har behov for. 

Vil du også ha fordelene til en ansatt?

Artistfellesskapet blir bare bedre jo flere som er med! Ta kontakt i dag for en vurdering av hvorvidt Artistfellesskapet er den beste løsningen for din næring.

Flere historier